Teamcoaching

Also Available in: Engelska

Vad är syftet med teamcoaching?

Teamcoaching är ett sätt att hjälpa ett team att sätta riktning, få en samsyn och bygga motivation och engagemang. Teamcoachen kan hjälpa teamet att få till en ärlig dialog och att därigenom kunna sätta tydligare mål, aktiviteter och uppföljning. Teamcoachen behöver kunna läsa av i stunden vad som händer i gruppen och ge feedback till teamet för att teammedlemmarna ska bli mer medvetna om kommunikationsklimatet. Detta förutsätter en erfarenhet av gruppdynamik, teamutveckling och lång erfarenhet av coaching. Teamcoachen kan hjälpa gruppen att byta perspektiv, bryta mönster och ta mer effektiva beslut på möten.

Teamcoaching kan hjälpa er att få teamet:

 • bli engagerade på er konferens eller era möten
 • förändra sitt beteende och ta personligt ansvar
 • klargöra vad som behövs för att bli ett framgångsrikt team
 • skapa gemensamma mål, initiativ, planer och handlingar
 • bli medveten om de olika medlemmarnas kommunikationsstilar och strategier
 • öka teamets engagemang och teammedlemmarnas bidrag till gruppen
 • belysa utvecklingsområden och förstärka styrkorna
 • hantera förändringar så effektivt som möjligt
 • öka samarbetet genom att skapa en öppen kommunikation
 • förbättra prestation och personligt ansvar
 • skapa en god teamkultur och möteskultur
 • förbättra kommunikationen genom konstruktiva samtal och feedback
 • förtydliga alla teammedlemmars roller och ansvar
 • att med hjälp av personlighetsanalys på individnivå skapa förståelse för varje individs styrkor

Anlita en team coach på er nästa konferens eller till ert nästa möte

Teamcoachen Jaana Lindström kan hjälpa ert team att bli mer effektivt genom att förbättra samtal och feedback. Upplägget skräddarsys enligt era behov, men vanligt är något av följande alternativ:

 • att teamcoaching genomförs i samband med er konferens eller kick-off eller
 • att teamcoachen träffar teamet regelbundet ett antal gånger för att hjälpa gruppen samarbeta, få till en bra dialog, delta i möten, ge feedback och få teamet till förändrat beteende, förstärkt målfokus och handling